Charakterystyka

Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach funkcjonuje od 1995 roku. Jest jedyną szkołą integracyjną na terenie naszego miasta. Uczą się w niej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niepodważalne korzyści płynące z procesu integracji skłaniają do podejmowania  coraz większych wysiłków na rzecz tworzenia i rozwijania integracyjnych form kształcenia i wychowania. Powstanie naszej szkoły, jest odzwierciedleniem tych dążeń. 1 września 1995 r. rozpoczęła naukę pierwsza klasa integracyjna. Stało się to dzięki inicjatywie rodziców dzieci niepełnosprawnych, staraniom pani Dyrektor Ewy Biskupskiej, przychylności zarządu  Miasta i Kuratorium Oświaty oraz odwadze nauczycieli, którzy z zaangażowaniem podjęli nowe, niełatwe wyzwanie. Każdego roku szkoła powiększała się o kolejne klasy integracyjne.

1 września 2001 r. powstał Zespół Szkół Integracyjnych, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum Integracyjne. Powstanie Gimnazjum Integracyjnego jest odpowiedzią na konieczność zapewnienia naszym uczniom ciągłości kształcenia. Od września 2011 r. uczniowie gimnazjum uczą się w nowo oddanym, nowoczesnym segmencie, stwarzającym doskonałe warunki do kształcenia.

W każdej z klas integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli. W klasach I-III nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wspomagający, w klasach IV-VI nauczyciel danego przedmiotu i pedagog wspomagający.

W naszej szkole studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki lub kształcenia integracyjnego podejmowali i w dalszym ciągu podejmują poloniści, matematycy, historycy, nauczyciele przyrody i języków obcych. Szkoła wychodzi z założenia, że każdy nauczyciel uczący w klasach integracyjnych, nie tylko pedagog specjalny, powinien wiedzieć, jak najwięcej o dziecku niepełnosprawnym, oraz o metodach i formach pracy z nim. Dodatkowo zatrudnia się osoby, które pomagają dzieciom niepełnosprawnym ruchowo w czynnościach samoobsługowych i trudniejszych pracach manualnych. Dzieci wymagające pomocy specjalistów uczęszczają na zajęcia:

 • reedukacyjne,
 • logopedyczne,
 • rewalidacyjne,
 • zajęcia z psychologiem
 • gimnastykę korekcyjną.

​Szkoła proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, wspierających rozwój ucznia, np.

 • plastyczne,
 • muzyczne,
 • taneczne,
 • sportowe,
 • komputerowe,
 • terapeutyczne.

Uczniowie korzystają z zajęć na basenie, uczą się jazdy konnej, uczestniczą w zajęciach hipoterapii i rehabilitacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że od pierwszej klasy dzieci są objęte nauką pływania, a 92% spośród nich, może pochwalić się umiejętnościami pływackimi. Uczniowie wielokrotnie zwyciężali na zawodach pływackich rangi ogólnopolskiej.
Realizując program nauczania i wychowania, wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia:

 • wszechstronny i twórczy rozwój każdemu uczniowi na jego miarę możliwości,
 • indywidualne programy nauczania,
 • rozbudzania i rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • integrację społeczną,
 • rozwijanie tolerancji i poszanowania odmienności drugiego człowieka,
 • stosowanie nowatorskich metod pracy z uczniem.

Przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MENiS placówka zaliczana jest do grona liderów integracji w Polsce. Swoje osiągnięcia w dziedzinie integracji oraz metod i form pracy z dzieckiem niepełnosprawnym szkoła wielokrotnie prezentowała na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i rejonowym oraz dwukrotnie podczas Międzynarodowej Konferencji Ergonomia Niepełnosprawnym.

W roku 2001 szkoła zorganizowała I Skierniewickie Forum Placówek Oświatowych „Szkolne standardy wymagań, a dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z udziałem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Kuratorium Oświaty w Łodzi. Za swoją działalność w zakresie integracji szkoła uzyskała wiele wyróżnień, dyplomów (MENiS, Rzecznik Praw Ucznia, CMPPP, Fundacja „Synapsis”, Prezydent Miasta Skierniewice).

Placówka podejmuje szereg działań w zakresie edukacji europejskiej. W latach 1999-2003 realizowała Europejski Program Edukacyjny Socrates-Comenius współpracując ze szkołami z Niemiec i Włoch. Temat współpracy: „Wyżywienie w europejskim porównaniu”. W roku 2002 za organizację Forum Europejskiego „Chodźmy razem” poświęconego sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej otrzymała wyróżnienie w konkursie na szczeblu ogólnopolskim. W roku 2004 została laureatem ogólnopolskiego plebiscytu „Złota 50-tka szkół otwartych na Unię Europejską”.

W roku 2005 rozpoczęliśmy współpracę ze szkołami w Anglii, Hiszpanii, Belgii,  Norwegii i Czechach. Temat współpracy przewidzianej na trzy lata, to „Z niekończącą się opowieścią przez Europę”. Celem programu Socrates jest poprawa jakości edukacji dzieci przez umacnianie współpracy europejskiej i umożliwienie łatwiejszego dostępu do kształcenia w Europie.

W szkole realizuje się z dużym powodzeniem wiele programów autorskich oraz modyfikacji programowych polegających głównie na dostosowaniu treści, metod i form nauczania oraz wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

W celu zaspokajania potrzeb i zainteresowań uczniów szkoła prowadzi:

 • zajęcia pozalekcyjne (sportowe, koła przedmiotowe)
 • świetlicę profilaktyczną
 • odpowiednią opiekę medyczną.

Zmiany w naborze uczniów na półkolonie zimowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Skierniewice, organizatora półkolonii zimowych w szkołach, w bieżącym roku zapisując dziecko na półkolonie zimowe należy oprócz opłaty za wyżywienie uiścić opłatę w wysokości 25 zł – jeżeli dziecko będzie zapisane na jeden tydzień oraz 50 zł – jeżeli zostanie zapisane na dwa tygodnie.

Dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia jest warunkiem zapisania dziecka na listę uczestników półkolonii.

W przypadku dzieci objętych dożywianiem, istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na opłacenie pobytu dziecka na półkoloniach. Pieniądze z tytułu udziału dziecka w półkoloniach zimowych będą przeznaczone na zakup materiałów do prac plastycznych, gier, upominków, biletów wstępu do sal zabaw. Wpłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału uczniów już zapisanych poprzez
dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia.

Dzień 11 stycznia jest ostatecznym terminem zapisywania uczniów na półkolonie zimowe. Po tym terminie uczniowie nie będą już zapisywani. 

Accessibility