Integracyjne Liceum Ogólnokształcące

Integracyjne Liceum Ogólnokształcące realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wynikające z przepisów prawa oraz szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychologicznego, społecznego, estetycznego, moralnego i duchowej osobowości ucznia, a także przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.

Integracyjne Liceum Ogólnokształcące:

  1. kształci i wychowuje młodzież, przygotowując ją do dalszej nauki i życia we  współczesnym świecie,
  2. kieruje samodzielną nauką uczniów, ułatwiając im osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauce,
  3. umożliwia uczniom dokonywanie świadomego wyboru dalszego wyboru kształcenia,
  4. umożliwia uczniom naukę w duchu tolerancji, empatii i zrozumienia,
  5. zapewnia naukę w placówce  z nowoczesną bazą dydaktyczną,
  6. kładzie nacisk na indywidualizację nauczania, poprzez dostosowanie celów, metod, form organizacyjnych oraz zadań do możliwości, zainteresowań i potrzeb poznawczych uczniów,
  7. stosuje ocenianie kształtujące, promujące różnorodność indywidualnych osiągnięć oraz postępów ucznia w toku procesu nauczania – uczenia się.

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Integracyjnego Liceum Ogólnokształcącego

Zmiany w naborze uczniów na półkolonie zimowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Skierniewice, organizatora półkolonii zimowych w szkołach, w bieżącym roku zapisując dziecko na półkolonie zimowe należy oprócz opłaty za wyżywienie uiścić opłatę w wysokości 25 zł – jeżeli dziecko będzie zapisane na jeden tydzień oraz 50 zł – jeżeli zostanie zapisane na dwa tygodnie.

Dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia jest warunkiem zapisania dziecka na listę uczestników półkolonii.

W przypadku dzieci objętych dożywianiem, istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na opłacenie pobytu dziecka na półkoloniach. Pieniądze z tytułu udziału dziecka w półkoloniach zimowych będą przeznaczone na zakup materiałów do prac plastycznych, gier, upominków, biletów wstępu do sal zabaw. Wpłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału uczniów już zapisanych poprzez
dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia.

Dzień 11 stycznia jest ostatecznym terminem zapisywania uczniów na półkolonie zimowe. Po tym terminie uczniowie nie będą już zapisywani. 

Accessibility