Zajęcia specjalistyczne

1. Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

W zajęciach rehabilitacji ruchowej biorą udział dzieci autystyczne, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową oraz dzieci z zespołem Downa. Z zajęć korzystają również Ci uczniowie, którzy wymagają stymulacji ruchowej, wynikającej z innych uwarunkowań, np. genetycznych. Prowadzący zajęcia stara się nieść pomoc wszystkim dzieciom potrzebującym usprawnienia zaburzonych funkcji ruchu. Rehabilitacją ruchową dzieci niepełnosprawnych od 1996 roku, zajmuje się fizjoterapeuta pan Jarek Łastowski.

2. Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są regularnie w szkole od 10 lat. Objęte tymi zajęciami są uczniowie klas I-IV. Kierowane są na nie dzieci z wadami postawy i innymi dysfunkcjami ciała. Gimnastyka prowadzona jest w specjalnie do tego celu przystosowanej sali. Rocznie objętych tymi zajęciami jest około 100 uczniów. Dzieci otrzymują również od prowadzącego zestawy ćwiczeń do samodzielnej realizacji. Gimnastykę korekcyjną prowadzi pani mgr rehabilitacji ruchowej – Alicja Łowicka.

3. Pedagog szkolny

Pedagog szkolny jest zatrudniony w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach od początku istnienia tej placówki. Pedagog współdziała z wychowawcami klas w celu pomocy uczniom w przystosowaniu się do szkolnej rzeczywistości, współpracuje nauczycielami, by zapobiegać niepowodzeniom szkolnym, określa ich braki w wiadomościach, a także kieruje uczniów na badania do specjalistów. Ważną dziedziną szkolnego życia jest organizowanie pomocy materialnej dla potrzebujących; w tym celu pedagog współdziała z instytucjami pozaszkolnymi i z księgowością szkolną. Wraz z wychowawcami klas i pielęgniarką szkolną dba o edukację zdrowotną wychowanków. Dba o prawidłowy przepływ informacji między szkołą a rodzicami uczniów. Pedagodzy pracujący w szkole to: pani mgr Dorota Malka (od początku istnienia placówki) i pani mgr Aneta Nowak (od września 2009 r.).

ps3

4. Psycholodzy

W ZSI pracują dwie panie psycholog. Z ich systematycznej pracy korzystają uczniowie z deficytami sensomotorycznymi, problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, trudnościami w przystosowaniu się do środowiska szkolnego. Zajęcia z dziećmi obejmują 3 zasadnicze obszary działań:

  • wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego,
  • korygowanie deficytów rozwojowych,
  • wspomaganie efektywności procesu uczenia się.

Praca z dziećmi bazuje na ścisłej współpracy z nauczycielami, rodzicami oraz pozostałymi specjalistami pracującymi w naszej szkole.

Psycholodzy pracujący w szkole to: pani mgr Renata Krzemińska-Jańczuk i pani mgr Agnieszka Krakowiak.

ps1

5. Terapeuci

W Zespole Szkół Integracyjnych prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przez dwóch pedagogów-terapeutów. Uczestniczą w nich uczniowie mający trudności w opanowaniu techniki czytania i pisania. Podłożem tych trudności są zaburzenia funkcji precepcyjno-motorycznych – najczęściej dysleksja. Terapia oparta jest na stałej współpracy z rodzicami i nauczycielami. Pedagodzy na bieżąco przekazują rodzicom wskazówki do pracy z dziećmi domu, a nauczycielom do pracy na zajęciach lekcyjnych. Terapię prowadzą panie: mgr Ewa Ozimek i mgr Anna Klepaczka.

Obraz9

Zmiany w naborze uczniów na półkolonie zimowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Skierniewice, organizatora półkolonii zimowych w szkołach, w bieżącym roku zapisując dziecko na półkolonie zimowe należy oprócz opłaty za wyżywienie uiścić opłatę w wysokości 25 zł – jeżeli dziecko będzie zapisane na jeden tydzień oraz 50 zł – jeżeli zostanie zapisane na dwa tygodnie.

Dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia jest warunkiem zapisania dziecka na listę uczestników półkolonii.

W przypadku dzieci objętych dożywianiem, istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na opłacenie pobytu dziecka na półkoloniach. Pieniądze z tytułu udziału dziecka w półkoloniach zimowych będą przeznaczone na zakup materiałów do prac plastycznych, gier, upominków, biletów wstępu do sal zabaw. Wpłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału uczniów już zapisanych poprzez
dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia.

Dzień 11 stycznia jest ostatecznym terminem zapisywania uczniów na półkolonie zimowe. Po tym terminie uczniowie nie będą już zapisywani. 

Accessibility