Spotkanie w celu powołania Stowarzyszenia

banerDrodzy Rodzice i Nauczyciele!

W dniu 22 marca o godz. 1800 w szkolnej stołówce odbędzie się spotkanie rodziców i nauczycieli w celu powołania Stowarzyszenia, które będzie działało przy Zespole Szkół Integracyjnych.

Stowarzyszenie będzie miało na celu:

– upowszechnianie i rozwijanie oraz finansowanie, rzeczowe i ideowe wspieranie edukacji dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie działań w dziedzinie oświaty   i wychowania oraz kultury fizycznej i sportu,

– działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy ze względu na trudną sytuację materialna rodzin bądź ich stan zdrowia lub niepełnosprawność,

– pomoc społeczna dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych,

– wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży w procesie integracji z uczniami niepełnosprawnymi,

– upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych,

– inicjowanie różnych form aktywności edukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,

– tworzenie sprzyjającego klimatu pracy szkoły poprzez działania promujące innowacyjne akcje edukacyjne, kulturalne i sportowe na terenie szkoły i poza nią.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie inauguracyjne.

Dyrektor Szkoły,
Rodzice