Zarządzenie nr 5 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9

Zarządzenie nr 5

w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny

Dostępność