Regulamin Czytelni

 

Regulamin czytelni szkolnej zespołu szkół integracyjnych w Skierniewicach.

1.       Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele , pracownicy ZSI oraz rodzice.

2.       Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3.       Każdy odwiedzający czytelnie jest zobowiązany wpisać się osobiście do zeszytu odwiedzin.

4.       Każdy czytelnik powinien zapoznać się z Regulaminem Biblioteki Szkolnej, Regulamin Czytelni Szkolnej, Regulamin Stanowska Komputerowego.

5.       Uczniowie korzystający z czytelni pozostawiają w szatni wierzchnie okrycie.

6.       Czytelnika korzystającego z czytelni obowiązuje cisza, poszanowanie sprzętu i wyposarzenia czytelni oraz kulturalne zachowanie się

7.       W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów wypożyczalni i czasopism dostępnych dla uczniów za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

8.       Przed opuszczeniem czytelni czasopisma należy odłożyć na wyznaczone miejsce, a książki zwrócić nauczycielowi.

9.       Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze odpowiedniej literatury, proponuje źródła informacji czytelnikowi, stara się pomóc czytelnikowi w skutecznym znalezieniu poszukiwanej informacji.

10.   Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone przez siebie zbiory. Książka lub inny wolumin biblioteczny zniszczony przez ucznia powinien zostać odkupiony. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może przynieść inną pozycją wskazaną przez bibliotekarza o równej lub większej wartości.

11.   Wnoszone czasopisma i książki, z których uczeń zamierza korzystać z czytelni powinny być zgłoszone nauczycielowi bibliotekarzowi.

12.   Czytelnicy zachowujący się głośno, niekulturalnie, łamiący zasady regulaminu mogą być czasowo pozbawieni prawa do korzystania z czytelni szkolnej lub niektórych zasobów czytelni.

13.   W czytelni obowiązuje Regulamin Biblioteko Szkolnej.

14.   Zasady korzystania za stanowiska komputerowego określa osoby regulamin.

15.   Wszelkie polecenia i ustalenia nauczyciela bibliotekarza są wiążące dla czytelnika.

16.   Każdy czytelnik powinien zaznajomić  się z regulaminami obowiązującymi w bibliotece i czytelni. Skorzystanie z biblioteki i czytelni jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminami. Nie zapoznanie się przez ucznia z regulaminami nie zwalnia z ich przestrzegania.

 

Dostępność