Projekt edukacyjny

Dokumenty do pobrania – POBIERZ

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach

1. Uczeń II klasy gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.

3. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

4. W przypadku zwolnienia, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

5. Celem projektu jest kształcenie u uczniów :

a) odpowiedzialności za własne postępy;
b) podejmowania grupowych pomysłów;
c) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
d) umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
e) umiejętności stosowania teorii w praktyce;

i ma na celu:

a) rozwój samoorganizacji i kreatywności;
b) przygotowanie do publicznych wystąpień;
c) naukę samodzielności i podejmowanie aktywności.

6. Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela. Grupy realizujące poszczególne projekty będą tworzone  na zasadach dobrowolności  z uwzględnieniem sugestii  nauczyciela. Będą to grupy wewnątrzklasowe z możliwością tworzenia grup międzyoddziałowych. Dopuszczalna liczebność grupy to 3-6 uczestników. Za prawidłowy dobór uczniów do grupy odpowiada wychowawca. W trakcie realizacji projektu uczeń/uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli.

7. Nauczyciele w terminie do końca września każdego roku szkolnego zgłaszają do Dyrektora szkoły, na piśmie, tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest na Karcie projektu (załącznik nr 1).

8. Uczeń (uczniowie) mają prawo zgłoszenia tematu projektu do 15 października (w roku szkolnym 2010/2011 do 29 listopada).

9. W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe (w roku szkolnym 2010/2011 do 29 listopada) dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonywalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności. Za zatwierdzenie tematów projektów odpowiada Zespół d.s. realizacji projektu edukacyjnego.

10. W terminie do 20 października (w roku szkolnym 2010/2011 do 30 listopada) Dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych na stronie internetowej szkoły. Lista tematów dostępna będzie również w bibliotece szkolnej.

11. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 31 października (w roku szk. 2010/2011 do 10 grudnia).

12. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania praz związanych z jego ralizacją, po poinformowaniu nauczyciela – opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu.

13. Zespół uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje Kartę Pracy Zespołu (załącznik nr 3).

14. Publiczne prezentacje projektów mają odbyć się do 5 czerwca danego roku szkolnego.

15. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

a) konferencja naukowa połączona z wykładami;
b) forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
c) przedstawienie teatralne, inscenizacja;
d) książka, broszura, gazetka;
e) prezentacja multimedialna;
f) model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
g) happening, marsz;
h) sesja dyskusyjna;
i) inna, za zgodą opiekuna.

16. Realizacja projektu obejmuje:

a) wybranie tematu projektu;
b) określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji;
c) wykonanie zaplanowanych działań;
d) opracowanie Karty Pracy Zespołu (załącznik nr 3);
e) zbieranie materiałów i ich selekcja;
f) spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem (załącznik nr 2):

-określenie tematu,
-określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej (maksymalny czas trwania projektu – 2 miesiące),
-wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczycielami,
-ustalenie zasad dyscypliny pracy,
-wyznaczenie kryteriów oceny.

g) publiczne przedstawienie rezultatów projektu;
h) opis projektu (załącznik nr 4).

Kryteria oceny projektu edukacyjnego

1. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową.

2. Ocena wynika z oceny trzech elementów:

a) oceny efektu końcowego (wytworu), a w szczególności:

– zawartość merytoryczna, treść,
– zgodność z tematem projektu,
– orginalność,
– kompozycja,
– stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
– estetyka i staranność,
– trafność dowodów i badań,
– wartość dydaktyczna i wychowawcza.

b) wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:

– zaangażowania ucznia,
– pomysłowość i innowacyjność,
– umiejętność pracy w grupie,
– udział w praktycznym wykonaniu, wielkość zadań,
– stopień trudności zadań,
– terminowość wykonania przydzielonych zadań,
– poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,
– pracowitość,
– udział w prezentacji.

c) oceny prezentacji, w tym:

– poprawność językowa,
– słownictwo specjalistyczne,
– efekt artystyczny,
– atrakcyjność,
– estetyka,
– technika prezentacji,
– stopień zainteresowania odbiorców,
– poprawność udzielanych wyjaśnień, odpowiedzi odbiorcom.

3. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20.

a) efekt końcowy (wytwór)- 5 punktów,
b) wkład pracy ucznia- 10 punktów,
c) prezentacja- 5 punktów.

4. Przy wystawianiu oceny nauczyciel uwzględnia (załącznik 5a, 5b, 5c):

– samoocenę ucznia;
– ocenę jego pracy przez zespół;
– umiejętności doskonalone podczas realizacji projektu;
– opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.

5. Ocenę ustala się w dniu prezentacji projektu.

6. Temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład pracy w realizację tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

7. Kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w SSO uwzględniają jego udział w projekcie edukacyjnym.

8. Uczeń ma prawo odwołać się od oceny w terminie do jednego tygodnia.

9. Odwołania będą rozpatrywane przez Zespół odwoławczy pod przewodnictwem Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły.

10. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.

Przedstawiono Radzie Pedagogicznej 29.11.2010r. po wcześniejszych konsultacjach z nauczycielami. Za ewaluację zasad odpowiada Zespół ds. projektu edukacyjnego.