Regulamin Szkolnej Strony Internetowej

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

ORAZ REJESTRACJI W DZIALE LOSY ABSOLWENTÓW

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych na stronie Zespołu Szkół Integracyjnych w Skierniewicach.

2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, prawa obowiązującego w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach.

4. Podmiotem oferującym usługi i treści na Stronie jest:

Zespół Szkół Integracyjnych 

ul. Tetmajera 7

96-100 Skierniewice

zwany dalej Szkołą.

5. Za obsługę techniczną odpowiedzialni są administratorzy

6. Administratorzy są  odpowiedzialni za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów.

7. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób a także godzące w dobre imię Szkoły.

8. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić administratorów o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres agnies.k@gmail.com.

 

§ 2 KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI STRONY.

 

1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.

2. Użytkownicy Strony mają możliwość korzystania z kont pozwalających na dostęp do usług i treści udostępnianych na Stronie.

3. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz niniejszym regulaminem.

4. Użytkownik Strony zobowiązuje się do nie podejmowania prób złamania hasła innych użytkowników oraz nie zakładania kont, w których nazwa użytkownika zawierała będzie treści wulgarne lub naruszające chronione prawem dobra osobiste innych osób.

5. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu lub wprowadzenie na Stronę treści niezgodnej z regulaminem.

6. W przypadku wykorzystywania konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, konto zostanie niezwłocznie zamknięte.

7. Zakładając konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

8. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Stronie. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

9. Szkoła zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie.

§ 3 LOSY ABSOLWENTÓW

1. Szkoła umożliwia Użytkownikom Zarejestrowanym nieodpłatne korzystanie z mechanizmów zawartych na koncie losy absolwentów.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści propagujących przemoc oraz nienawiść rasową, religijną oraz etniczną

3. Niedopuszczalne jest publikowanie treści zawierających słowa i wyrażenia uznane powszechnie za obraźliwe lub wulgarne.

4. Niedopuszczalne jest publikowanie treści godzących w dobre imię Szkoły, innych Użytkowników Strony oraz osób trzecich.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe.        

6. W przypadkach naruszenia regulaminu administrator ma prawo do natychmiastowego usunięcia opublikowanej wypowiedzi/wpisu lub komentarza, bez podania przyczyny.

8. Usunięty wpis będzie wcześniej skopiowany i zachowany celem przedstawienia jej wychowawcom lub przełożonym jej autora a w przypadku naruszenia prawa osobom odpowiedzialnym za jego egzekwowanie.

 

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy zarejestrowany Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Szkołę swoich danych osobowych, udostępnianych w formularzu rejestracyjnym i innych usługach Strony w celach informacyjnych, dydaktycznych oraz usprawniających działanie Strony.

2. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

3. Żądanie usunięcia danych pociąga za sobą likwidację konta lub uniemożliwienie korzystania z niektórych usług Strony Internetowej Zespołu Szkół Integracyjnych w Skierniewicach.

§ 5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Szkoła dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.

2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte na Stronie.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej użytkowników.

4. Szkoła dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony oraz zobowiązuje się do udzielenia Użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z konta przez użytkownika.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia.

7. Szkoła zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.

8. Szkoła informuje, że niektóre usługi dostępne na Stronie, pozwalające w szczególności na prezentowanie opinii i komunikację, umożliwiają użytkownikom samodzielnie i dobrowolnie udostępnić swoje dane osobowe innym użytkownikom. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres Administratora udostępniony na Stronie.

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.