Rozporządzenia MEN

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Karta Nauczyciela

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977) – czytaj

Załącznik nr 2 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Załącznik nr 3 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach

Załącznik nr 4 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

 

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych