Zajęcia specjalistyczne

1. Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

W zajęciach rehabilitacji ruchowej biorą udział dzieci autystyczne, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową oraz dzieci z zespołem Downa. Z zajęć korzystają również Ci uczniowie, którzy wymagają stymulacji ruchowej, wynikającej z innych uwarunkowań, np. genetycznych. Prowadzący zajęcia stara się nieść pomoc wszystkim dzieciom potrzebującym usprawnienia zaburzonych funkcji ruchu. Rehabilitacją ruchową dzieci niepełnosprawnych od 1996 roku, zajmuje się fizjoterapeuta pan Jarek Łastowski.

2. Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są regularnie w szkole od 10 lat. Objęte tymi zajęciami są uczniowie klas I-IV. Kierowane są na nie dzieci z wadami postawy i innymi dysfunkcjami ciała. Gimnastyka prowadzona jest w specjalnie do tego celu przystosowanej sali. Rocznie objętych tymi zajęciami jest około 100 uczniów. Dzieci otrzymują również od prowadzącego zestawy ćwiczeń do samodzielnej realizacji. Gimnastykę korekcyjną prowadzi pani mgr rehabilitacji ruchowej – pani Alicja Łowicka.

3. Pedagog szkolny

Pedagog szkolny jest zatrudniony w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach od początku istnienia tej placówki. Pedagog współdziała z wychowawcami klas w celu pomocy uczniom w przystosowaniu się do szkolnej rzeczywistości, współpracuje nauczycielami, by zapobiegać niepowodzeniom szkolnym, określa ich braki w wiadomościach, a także kieruje uczniów na badania do specjalistów. Ważną dziedziną szkolnego życia jest organizowanie pomocy materialnej dla potrzebujących; w tym celu pedagog współdziała z instytucjami pozaszkolnymi i z księgowością szkolną. Wraz z wychowawcami klas i pielęgniarką szkolną dba o edukację zdrowotną wychowanków. Dba o prawidłowy przepływ informacji między szkołą a rodzicami uczniów. Pedagodzy pracujący w szkole to: pani Ewa Jędrzejewska i pani Aneta Nowak (od września 2009 r.).

ps3

4. Psycholodzy

W Szkole Podstawowej nr 9 pracują panie psycholog. Z ich systematycznej pracy korzystają uczniowie z deficytami sensomotorycznymi, problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, trudnościami w przystosowaniu się do środowiska szkolnego. Zajęcia z dziećmi obejmują 3 zasadnicze obszary działań:

  • wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego,
  • korygowanie deficytów rozwojowych,
  • wspomaganie efektywności procesu uczenia się.

Praca z dziećmi bazuje na ścisłej współpracy z nauczycielami, rodzicami oraz pozostałymi specjalistami pracującymi w naszej szkole.

Psycholodzy pracujący w szkole to:

pani Aleksandra Zagawa-Maliszewska
pani Beata Koziarska
pani Monika Krupa

ps1

5. Terapeuci

W szkole prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przez dwóch pedagogów-terapeutów. Uczestniczą w nich uczniowie mający trudności w opanowaniu techniki czytania i pisania. Podłożem tych trudności są zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych – najczęściej dysleksja. Terapia oparta jest na stałej współpracy z rodzicami i nauczycielami. Pedagodzy na bieżąco przekazują rodzicom wskazówki do pracy z dziećmi domu, a nauczycielom do pracy na zajęciach lekcyjnych. Terapię prowadzą panie: Ewa Ozimek i Anna Klepaczka.

Obraz9