Dla niesłyszących

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Grzegorzewskie w Skierniewicach mieści się przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera 7.

Budynek szkoły stanowią trzy segmenty A,B,C.

Główne wejście do szkoły znajduje się w segmencie A.

Do szkoły można wejść również wejściem w segmencie B, w którym uczą się uczniowie klas I – III.

Sekretariat szkoły, gabinet dyrektora i wicedyrektorów znajdują się na parterze w segmencie A przy wejściu głównym.

Szkoła wyposażona jest w windę do przewozu osób, układ korytarzy pozwala na płynne przejście z segmentu A do B i C.

W szkole organizowane są oddziały integracyjne.

Sale lekcyjne i gabinety do indywidualne pracy z uczniem wyposażone są w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne dostosowane między innymi do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Wraz z uczniami sprawnymi w szkole uczą się uczniowie  niepełnosprawni w tym uczniowie:

 • z niedosłuchem
 • niedowidzeniem
 • z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym
 • z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Zatrudnieni są również nauczyciele specjaliści:

 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • logopedzi
 • oligofrenopedagodzy
 • surdopedagog
 • tyflopedagog
 • terapeuta pedagogiczny
 • terapeuci SI - integracji sensorycznej
 • rehabilitant ruchowy.

W ramach zajęć rewalidacji indywidualne pedagodzy specjalni prowadzą między innymi:

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • trening umiejętności społecznych (TUS)
 • terapię zachowań
 • terapię ręki
 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
 • zajęcia rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne
 • zajęcia rozwijające funkcje poznawcze
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Nauczyciele przedmiotów prowadzą  koła zainteresowań, w tym koło języka migowego, zajęcia wyrównawcze z zakresu poszczególnych przedmiotów.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

W planowaniu pracy szkoły znaczący udział ma Samorząd Uczniowski, oprócz przeprowadzanych akcji, kampanii, imprez kulturalnych uczniowie pracujący w Samorządzie Szkolnym uczą się współpracy, demokracji, samostanowienia o sobie.

Prężnie działa Szkolne Koło Caritas i Szkolny Klub Wolontariatu, uczniowie zrzeszeni w tych organizacjach kształtują swoją wrażliwość na potrzeby innych, uczą się współpracy w zespole, rozwijają swoją samodzielność, podejmują próby własnych inicjatyw na rzecz potrzebujących.

Świetlica szkolna jest dostępna dla uczniów od godziny 7.30 do godziny 18.00.

Obiad uczniowie mogą zjeść w stołówce szkolnej.

W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki medycznej, uczniowie objęci są opieką pielęgniarki szkolnej.

Z inicjatywy rodziców i nauczycieli powstało w szkole Stowarzyszenie „Dziewiątka” pracujące na rzecz potrzebujących rodzin, uczniów oraz organizujące na terenie szkoły zajęcia, warsztaty dla uczniów, szkolenia dla rodziców.

W szkole prężnie działa Rada Rodziców. Nauczyciele specjaliści, adekwatnie do występujących potrzeb, udzielają konsultacji i wsparcia rodzicom uczniów, w szczególnych przypadkach uczniowie wraz z rodzicami mogą uczestniczyć w terapii wspierającej.

W szkole pracuje nauczyciel posługujący się językiem migowym. Osoby potrzebujące tłumacza języka migowego, do załatwienia spraw w szkole, mogą zgłosić ten fakt telefonicznie lub mailowo przed planowaną wizytą.

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Tetmajera 7
96-100 Skierniewice

tel.  46 833 81 91
fax. 46 833 81 91

sekretariat@zsi9.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 46 833 81 91
e-mail: sekretariat@zsi9.pl

Deklaracja dostępności
Klauzula informacyjna

Zamknij menu
Wróć na początek strony