Integracyjne Liceum Ogólnokształcące

Integracyjne Liceum Ogólnokształcące realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wynikające z przepisów prawa oraz szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychologicznego, społecznego, estetycznego, moralnego i duchowej osobowości ucznia, a także przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.

Integracyjne Liceum Ogólnokształcące:

  1. kształci i wychowuje młodzież, przygotowując ją do dalszej nauki i życia we  współczesnym świecie,
  2. kieruje samodzielną nauką uczniów, ułatwiając im osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauce,
  3. umożliwia uczniom dokonywanie świadomego wyboru dalszego wyboru kształcenia,
  4. umożliwia uczniom naukę w duchu tolerancji, empatii i zrozumienia,
  5. zapewnia naukę w placówce  z nowoczesną bazą dydaktyczną,
  6. kładzie nacisk na indywidualizację nauczania, poprzez dostosowanie celów, metod, form organizacyjnych oraz zadań do możliwości, zainteresowań i potrzeb poznawczych uczniów,
  7. stosuje ocenianie kształtujące, promujące różnorodność indywidualnych osiągnięć oraz postępów ucznia w toku procesu nauczania – uczenia się.

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Integracyjnego Liceum Ogólnokształcącego