loader image

Charakterystyka

Powstanie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach funkcjonuje od 1995 roku. Jest jedyną szkołą integracyjną na terenie naszego miasta. Uczą się w niej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niepodważalne korzyści płynące z procesu integracji skłaniają do podejmowania  coraz większych wysiłków na rzecz tworzenia i rozwijania integracyjnych form kształcenia i wychowania. Powstanie naszej szkoły, jest odzwierciedleniem tych dążeń. 1 września 1995 r. rozpoczęła naukę pierwsza klasa integracyjna. Stało się to dzięki inicjatywie rodziców dzieci niepełnosprawnych, staraniom pani Dyrektor Ewy Biskupskiej, przychylności zarządu  Miasta i Kuratorium Oświaty oraz odwadze nauczycieli, którzy z zaangażowaniem podjęli nowe, niełatwe wyzwanie. Każdego roku szkoła powiększała się o kolejne klasy integracyjne.

Zespół Szkół Integracyjnych

1 września 2001 r. powstał Zespół Szkół Integracyjnych, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum Integracyjne. Powstanie Gimnazjum Integracyjnego jest odpowiedzią na konieczność zapewnienia naszym uczniom ciągłości kształcenia. Od września 2011 r. uczniowie gimnazjum uczą się w nowo oddanym, nowoczesnym segmencie, stwarzającym doskonałe warunki do kształcenia.

W każdej z klas integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli. W klasach I-III nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wspomagający, w klasach IV-VI nauczyciel danego przedmiotu i pedagog wspomagający.

W naszej szkole studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki lub kształcenia integracyjnego podejmowali i w dalszym ciągu podejmują poloniści, matematycy, historycy, nauczyciele przyrody i języków obcych. Szkoła wychodzi z założenia, że każdy nauczyciel uczący w klasach integracyjnych, nie tylko pedagog specjalny, powinien wiedzieć, jak najwięcej o dziecku niepełnosprawnym, oraz o metodach i formach pracy z nim. Dodatkowo zatrudnia się osoby, które pomagają dzieciom niepełnosprawnym ruchowo w czynnościach samoobsługowych i trudniejszych pracach manualnych. Dzieci wymagające pomocy specjalistów uczęszczają na zajęcia:

 • reedukacyjne,
 • logopedyczne,
 • rewalidacyjne,
 • zajęcia z psychologiem
 • gimnastykę korekcyjną.

​Szkoła proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, wspierających rozwój ucznia, np.

 • plastyczne,
 • muzyczne,
 • taneczne,
 • sportowe,
 • komputerowe,
 • terapeutyczne.

Uczniowie korzystają z zajęć na basenie, uczą się jazdy konnej, uczestniczą w zajęciach hipoterapii i rehabilitacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że od pierwszej klasy dzieci są objęte nauką pływania, a 92% spośród nich, może pochwalić się umiejętnościami pływackimi. Uczniowie wielokrotnie zwyciężali na zawodach pływackich rangi ogólnopolskiej.
Realizując program nauczania i wychowania, wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia:

 • wszechstronny i twórczy rozwój każdemu uczniowi na jego miarę możliwości,
 • indywidualne programy nauczania,
 • rozbudzania i rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • integrację społeczną,
 • rozwijanie tolerancji i poszanowania odmienności drugiego człowieka,
 • stosowanie nowatorskich metod pracy z uczniem.

Przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MENiS placówka zaliczana jest do grona liderów integracji w Polsce. Swoje osiągnięcia w dziedzinie integracji oraz metod i form pracy z dzieckiem niepełnosprawnym szkoła wielokrotnie prezentowała na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i rejonowym oraz dwukrotnie podczas Międzynarodowej Konferencji Ergonomia Niepełnosprawnym.

W roku 2001 szkoła zorganizowała I Skierniewickie Forum Placówek Oświatowych „Szkolne standardy wymagań, a dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z udziałem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Kuratorium Oświaty w Łodzi. Za swoją działalność w zakresie integracji szkoła uzyskała wiele wyróżnień, dyplomów (MENiS, Rzecznik Praw Ucznia, CMPPP, Fundacja „Synapsis”, Prezydent Miasta Skierniewice).

Placówka podejmuje szereg działań w zakresie edukacji europejskiej. W latach 1999-2003 realizowała Europejski Program Edukacyjny Socrates-Comenius współpracując ze szkołami z Niemiec i Włoch. Temat współpracy: „Wyżywienie w europejskim porównaniu”. W roku 2002 za organizację Forum Europejskiego „Chodźmy razem” poświęconego sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej otrzymała wyróżnienie w konkursie na szczeblu ogólnopolskim. W roku 2004 została laureatem ogólnopolskiego plebiscytu „Złota 50-tka szkół otwartych na Unię Europejską”.

W roku 2005 rozpoczęliśmy współpracę ze szkołami w Anglii, Hiszpanii, Belgii,  Norwegii i Czechach. Temat współpracy przewidzianej na trzy lata, to „Z niekończącą się opowieścią przez Europę”. Celem programu Socrates jest poprawa jakości edukacji dzieci przez umacnianie współpracy europejskiej i umożliwienie łatwiejszego dostępu do kształcenia w Europie.

W szkole realizuje się z dużym powodzeniem wiele programów autorskich oraz modyfikacji programowych polegających głównie na dostosowaniu treści, metod i form nauczania oraz wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

W celu zaspokajania potrzeb i zainteresowań uczniów szkoła prowadzi:

 • zajęcia pozalekcyjne (sportowe, koła przedmiotowe)
 • świetlicę profilaktyczną
 • odpowiednią opiekę medyczną.
scroll to top