loader image

Pedagog szkolny

Zadania pedagoga szkolnego

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom  znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży, w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Można wyróżnić 5 głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego:

I. Zadania ogólnowychowawcze:
kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

II. Profilaktyka wychowawcza
diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą – realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych.

III. Indywidualna opieka pedagogiczna.
pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych – rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach. Wnioskowanie o wgląd w sytuację rodzinną uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu – Wydział Rodzinny i Nieletnich.

IV. Pomoc materialna.
współpraca z MOPR, dyrekcją, nauczycielami, Radą Rodziców oraz Szkolnym Kołem Wolontariackim i Kołem Caritas w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej(stypendia szkolne, dofinansowanie do wycieczek szkolnych, zwolnienia z płatności za ubezpieczenie, zasiłek celowy na dożywianie).

V. Orientacja zawodowa.
we współpracy z doradcą zawodowym, psychologiem, wychowawcami poszczególnych klas pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu. Zbieranie informacji na temat losów absolwentów naszej szkoły.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
 • gdy ktoś naruszy ich prawa;
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • gdy potrzebują pomocy i rady w życiu osobistym;
 • gdy potrzebują pomocy w rozwiązywaniu konfliktów między nauczycielami, rodzicami i innymi uczniami
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
 • gdy chcą spędzić przerwę w sympatycznym towarzystwie:
 • gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

 • pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka;
 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno-zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

W Szkole Podstawowej nr 9 pracuje dwóch pedagogów szkolnych:

pani Agnieszka Zglińska, pani Ewa Jędrzejewska oraz pani Aneta Nowak.

Gabinet pedagogów znajduje się na drugim piętrze w segmencie C (pokój nr 24 C).

 mail do pedagogów szkolnych: pedagog@zsi9.pl

 telefon do pedagogów szkolnych: 46 833 81 91 w. 23

scroll to top